Home » product » 核酸检测

 

核酸检测

产品介绍

核酸荧光染料 核酸荧光染料
安全无毒高灵敏核酸染料。

 

核酸定量检测
 
核酸定量检测
二代测序DNA与RNA文库精准定量。

 

核酸标记探针 核酸标记探针
荧光素和生物素标记dUTP, UTP和dCTP探针。

 

PCR试剂 PCR试剂
PCR Master Mix, RT Master Mix, qPCR Master Mix