Home » Ion Indicator » 离子探针

 

离子探针

Introduction

维持细胞无机阳离子和阴离子浓度的不对称性是活细胞的一项重要功能。这些离子浓度的稳态调节对大多数细胞功能都至关重要,而利用离子荧光探针检测细胞离子浓度的时间与空间分辨率对药物发现或神经功能研究等众多领域都起着关键性的作用。

ABP Biosciences 专长研发各种离子荧光探针用于生物学领域的研究。这些探针用于跟踪诸如钙离子或其他离子的浓度,荧光信号强烈,且有一系列不同波长可供选择。

离子探针选择指南

钙离子探针

氯离子探针

膜电位荧光探针

 

To order

钙离子探针

Buy Cat.No. Product name Ex/Em(nm) Size Price
C207 Fluo-2, AM 488/515 1 mg 1200 
C208 Fluo-2, AM 488/515 20×50 μg 1500
C209 Fluo-2, AM, 1mg/ml in DMSO 488/515 1 ml 1300 
C213 Fluo-3, AM 488/525 1 mg 1200 
C214 Fluo-3, AM 488/525 20×50 μg 1500
C215 Fluo-3, AM, 1mg/ml in DMSO 488/525 1 ml 1300
C219 Fluo-4, AM 488/520 0.5 mg 1000
C220 Fluo-4, AM 488/520 10×50 μg 1300
C221 Fluo-4, AM, 1mg/ml in DMSO 488/520 0.5 ml 1100
C233 Rhod-2, AM 550/578 1 mg 1200
C234 Rhod-2, AM 550/578 20×50 μg 1500
C235 Rhod-2, AM, 1mg/ml in DMSO 550/578 1 ml 1300
C238 Coelenterazine   1 mg 1500

 

氯离子探针

Buy Cat.No. Product name Ex/Em (nm) Size Price
C272 MQAE 350/460 50 mg 700
C273 MEQ 344/440 50 mg 450
C274 SPQ 344/443 50 mg 600

 

膜电位荧光探针

Buy Cat.No. Product name Ex/Em (nm) Size Price
C045 JC-1 514/529; 585/590 5 mg 1600
C046 JC-9 Dye 514/529; 585/590 5 mg 1600
C050 DiOC6(3) 485/500 25 mg 1000
C265 Di-4-ANEPPS  482/686 5 mg 4500
C266 Di-8-ANEPPS  467/631 5 mg 4500
C267 RH 795  486/689 1 mg 4500